sql函数 的 SQL NOW()函数

NOW()

返回当前为'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'或YYYYMMDDHHMMSS的日期和时间格式的一个值,根据函数是否用在字符串或数字语境中。该值表示在当前时区。

mysql> SELECT NOW();
+---------------------------------------------------------+
| NOW()                          |
+---------------------------------------------------------+
| 1997-12-15 23:50:26                   |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

返回sql函数教程,您可手机上继续学习sql函数教程SQL NOW()函数语法,或扫下面二维码自动跳转。